Biedrība kristīgai paaudžu kopībai „TILTS”

www.tilts.te.lv

Biedrība ir dibināta 2003.gadā un 70% tās biedru ir sociālās jomas pārstāvji – psihologi, pedagogi, sociālie darbinieki, mediķi.

Biedrības mērķi ir sekmēt sabiedrības atveseļošanu, sniedzot tai zināšanas un prasmes, sniegt morālu un materiālu atbalstu sociāli neaizsargātākajiem sabiedrības locekļiem, veicināt sociālās riska grupas bērnu un ģimeņu integrāciju sabiedrībā, celt ģimenes atbildības līmeni, un veidot ģimenes kā vērtības apziņu sabiedrībā.

Tās aktivitātes tiek organizētas, piesaistot dažādu fondu finansējumu un/vai balstoties uz biedru brīvprātīgo darbu. Kopš dibināšanas brīža Biedrības biedri – psihologi kā brīvprātīgie sniedz individuālas un ģimeņu konsultācijas cilvēkiem, kuri atrodas krīzes situācijā. Kopš 2010.gada, šāds psihosociālais atbalsts ir sniegts 86 klientiem. ģimeņu vajadzību un resursu izzināšanai un novērtēšanai no 2003.gada līdz 2007.gadam veiktas aptaujas vardarbības izplatības bērnu dzīvē un ģimeņu vajadzību noskaidrošanai, kopējais respondentu skaits – 789 personas.

No 2003.gada ir realizētas grupu nodarbību aktivitātes sociālam riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, t.sk.:

 • 45 vientuļiem pensionārim un 65 sociālā riska ģimeņu bērniem savstarpējas komunikācijas veicināšanai 2003./2004; 2006/2007; 2009./2010. gados;
 • 70 bērniem (7-18 g.v.) socializācijas veicināšanas, vērtību sistēmas veidošanas un dzīves prasmju apguvei 2004., 2005., 2007 gadā;
 • 24 vecākiem no sociāla riska ģimeņu grupas praktisko iemaņu apmācība sociālās funkcionēšanas uzlabošanai 2006.gadā;
 • 25 sievietēm pašizaugsmes grupa „Mana dzīves kvalitāte” 2005. un 2008.gadā;
 • 27 bezdarbniekiem atbalsta grupa 2003.gadā;
 • 103 sievietēm, kuras vienas audzina bērnus, vientuļām sievietēm, līdzatkarīgām sievietēm, sievietēm, kurām ir hroniskas saslimšanas, mātēm, kurām ir problēmas bērnu audzināšanā –atbalsta grupas projekta „Cerība”, 2004.-2006.gadu ietvaros;
 • 44 vardarbībā cietušām sievietēm atbalsta grupas 2007., 2009.,2010. gados.

Vasaras nometņu organizēšana un vadīšana bērniem, jauniešiem un ģimenēm ilgstoši ir viena no Biedrības darbības formām:

 • Nometnes sociāla riska ģimeņu bērniem: „Pasaka”(2003), „Mērķtiecīga dzīve”(2006), „Tu gribi daudz vairāk…”(2007);
 • Nometnes pieaugušajiem: līdzatkarīgām sievietēm „Pati sev”(2006);
 • Nometnes ģimenēm ar bērniem „Ar saknēm Sēlijas zemē ar galotni debesīs”(2004), „Baltābele”(2007).

Kopš 2004. gada Biedrība ir izstrādājusi vairākas sociālpsiholoģiskās rehabilitācijas, pašizaugsmes un praktisko iemaņu apguves programmas un metodiskos materiālus:

 • Sociālā riska grupas ģimeņu vecāku praktisko iemaņu 24 stundu programma” (2006.);
 • Metodiskais materiāla „Komandas darbs sākumskolā – Sociālpsiholoģiskā rehabilitācija un atbalsts bērniem, kuru vecāki atrodas ilgstošā prombûtnē.”(2009);
 • Pašizaugsmes programma: „Tavs spēks – mīlestībā”(2010).

2011. gadā biedrība ir realizējusi sadarbībā ar VA/S „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” klientu klubu „Mēs paši” projektu „Mēs spējam radīt!” un sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību projektu „Katrā sievietē ir dieviete”.

2011.gada 10.martā Nodarbinātības valsts aģentūra un Biedrība Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” noslēdza līgumu Nr.2011/22 par Eiropas Savienības fonda projekta „Stabila ģimene Latgalē”, Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/057 īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu.

Projekta mērķis ir sniegt Latgales reģiona nepilnajām ģimenēm (turpmāk – Mērķa grupa) no Daugavpils pilsētas, Daugavpils, Krāslavas un Ilūkstes u.c. novadiem kompleksu psihosociālu palīdzību, sociālo un funkcionālo prasmju atjaunošanai un paaugstināšanai, lai nodrošinātu Mērķa grupas nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā un veikt apmācības Latgales reģiona sociālā darba speciālistiem profesionalitātes un darba efektivitātes paaugstināšanai.

Biedrība Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts“ laika posmā no 2011.gada 1.decembra līdz 2012.gada 30. novembrim realizēs Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk SIF) apstiprināto projektu „DODOT GŪTAIS NEATŅEMAMS!“.

Apakšprojekta vispārējais mērķis ir veikt starppaaudžu integrāciju, uzlabojot dzīves kvalitāti senioriem, veciem, vientuļiem cilvēkiem, bērnu namu bērniem un jauniešiem no sociālā riska grupām Jēkabpils pilsētā, Viesītes, Aknīstes, Krustpils, Salas, Ērgļu un Kokneses novados.

2012.gada 6.janvārī Nodarbinātības valsts aģentūra un Biedrība Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” noslēdza līgumu Nr.2012/38 par Eiropas Savienības fonda projekta „Veiksmīga ģimene Zemgales attīstībai”, Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/085 īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu.

Projekta mērķis attīstīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Zemgales reģionā, sniedzot kompleksu psihosociālu palīdzību, lai pilnveidotu daudzbērnu ģimeņu un nepilno ģimeņu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.