Biedrība „Vecāki izglītības atbalstam”

Reģ.nr. 40008117449
R.Blaumaņa 27, Jēkabpils
N/k LV89PARX0013115090001
Swedbanka HABALV22

Biedrības valdes priekšsēdētāja Laimdota Kancāne, e-pasts: laimdota2603@inbox.lv, tālr.26824969

Projektu vadītāja Līga Kļaviņa, tālr. 29266104, liga.klavina@jekabpils.lv

Biedrības mājas lapa: www.jekabpilsvecaki.lv

Biedrība „Vecāki izglītības atbalstam” ir organizācija, kas nodibināta pēc vecāku iniciatīvas un ir gatava uzņemties Jēkabpils vecāku interešu aizstāvību un tālākizglītošanas funkciju.

Biedrība dibināta 2007. gadā ar mērķi dot ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā un veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā. Biedrība tika izveidota uz Jēkabpils Valsts ģimnāzijas Vecāku padomes bāzes, kas jau līdz šim aktīvi līdzdarbojusies skolas pašpārvaldē, līdz ar to ir informēta par vecāku vajadzībām un interesēm, nenoliedzot to, ka līdz šim līdzdalība skolu padomēs ir ierobežojusies ar saimniecisko jautājumu risināšanu.

 

Biedrības „Vecāki izglītības atbalstam” mērķi un uzdevumi:

  1. dot ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā un veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no bērnu/skolēnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa;
  2. iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, drošību un veselību, vajadzībām un interesēm;
  3. sniegt materiālu, finansiālu palīdzību, lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni un uzlabotu izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi;
  4. piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā;
  5. iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai;
  6. piedalīties NVO sadarbības programmās;
  7. aktivizēt visus ģimenes locekļus paust savu viedokli par izglītības jautājumiem pašvaldības un valsts iestādēm;

 

Biedrība „Vecāki izglītības atbalstam” 2008.gadā īstenoja projektu – Informācijas pieejamības nodrošināšana vecākiem”, kura mērķis ir nodrošināt plašas, vispusīgas un aktuālas informācijas pieejamību vecākiem par jautājumiem saistītiem ar izglītību, vecāku tiesībām un pienākumiem, iespējām kopīgi risināt audzināšanas problēmas.

Projekta rezultātā ir izveidota biedrības mājas lapa – www.jekabpilsvecaki.lv  un šajā portālā ikviens aicināts ielūkoties, lai uzzinātu sev nepieciešamo informāciju, kā arī ikviens aktīvs vecāks ir laipni aicināts papildināt biedrības aktīvistu rindas, izstudējot organizācijas statūtus un darbības mērķus.

Biedrības „Vecāki izglītības atbalstam” sadarbības partneri:

  • Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”
  • Latvijas Vecāku apvienība „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei” VISI