Kā darbojas Vidusdaugavas reģiona NVO koalīcija?

Koalīcijas dibināšanas iniciators: sabiedriskā labuma biedrība Jēkabpils NVO resursu centrs

Koalīcijas dibināšanas un darbības mērķis: stiprināt pilsonisko sabiedrību, izveidojot efektīvu un ilgspējīgu Vidusdaugavas nevalstisko organizāciju sadarbību Vidusdaugavas reģionā – Jēkabpils pilsēta, Krustpils, Salas, Pļaviņu un Jēkabpils novadi.

Koalīcijas galvenie uzdevumi:

 • apvienot Vidusdaugavas nevalstisko organizāciju spēkus, centienus un resursus kopīgu mērķu sasniegšanai,
 • celt iedzīvotāju labklājību un veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību,
 • veidot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai Vidusdaugavas reģionā,
 • sekmēt efektīvu NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos Vidusdaugavas reģiona pašvaldībās.

Koalīcijas darbības mehānismi:

 1. Vidusdaugavas koalīcijā var darboties ikviena Vidusdaugavas reģionā reģistrēta vai darbību veicoša biedrība un nodibinājums.
 2. Koalīcija:
  • nodrošina pastāvīgu informācijas apriti par NVO aktuāliem jautājumiem,
  • veicina Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) prakses un pieredzes popularizēšanu Vidusdaugavas reģionā;
  • stiprina NVO lomu pilsoniskas sabiedrības veidošanā.
 3. Koalīcijas padomi vada biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes priekšsēdētājs (-a).

Piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā var ikviens sabiedrības pārstāvis, tomēr vislielākās iespējas interešu aizstāvībā ir aktīvākajiem iedzīvotājiem, kuri apvienojušies nevalstiskajās organizācijās.

jaunais-2015-head+info